Backtest af fondens strategi

Hvad er backtests?

Vores AI-model har været “live” siden 01.01.2020 forstået på den måde, at vi ikke har foretaget ændringer i selve koden siden da. Alle afkastsimuleringer før det tidspunkt kalder vi backtests. Afkastsimuleringer efter det tidspunkt kalder vi live tracking

Som en fast del af arbejdet med vores strategier laver vi altid backtests. For at undgå data mining baserer vi aldrig udviklingen af vores AI-model eller vores investeringsstrategier på backtests, men brugt på den rigtige måde, kan backtests være et blandt flere redskaber til fx at vurdere en strategis robusthed. 

Hvad er backtests?

Vores AI-model har været “live” siden 01.01.2020 forstået på den måde, at vi ikke har foretaget ændringer i selve koden siden da. Alle afkastsimuleringer før det tidspunkt kalder vi backtests. Afkastsimuleringer efter det tidspunkt kalder vi live tracking

Som en fast del af arbejdet med vores strategier laver vi altid backtests. For at undgå data mining baserer vi aldrig udviklingen af vores AI-model eller vores investeringsstrategier på backtests, men brugt på den rigtige måde, kan backtests være et blandt flere redskaber til fx at vurdere en strategis robusthed. 

Backtest af fondens strategi

På denne side vil vi gerne gøre hele vores samlede backtest for fondens strategi for perioden 2007-2019 tilgængelig for dem, som er interesserede. Vi har medtaget Finanskrisen i 2007-2009, da det er interessant at observere, hvordan vores AI-model håndterer den. Før den periode er der begrænset tilgængelighed af de data, vi bruger til træning af AI-modellen.

Som sammenligningsgrundlag har vi indsat et ligevægtet investeringsunivers. Det vil sige alle de aktier AI-modellen kan vælge mellem med lige vægt over hele perioden.

Det skal bemærkes, at vi har valgt en logaritmisk procentskala til grafen nedenfor. Helt kort betyder det, at grafen viser procentændringer i stedet for absolutte ændringer.

Med en normal skala kan grafen på så lang en backtest blive misvisende. Fx vil Finanskrisen i så fald nærmest bare være en flad linje, fordi den ligger i begyndelsen af perioden, og fondens strategi over den samlede periode når op på næsten 1.800%. Dvs. markedernes negative afkast under Finanskrisen “forsvinder” i det samlede afkast.

Resultat af backtesten

I backtesten klarer AI-modellen klarer sig helt, som vi forventer. I perioder med et opadgående marked er AI-modellen generelt bedre end markedet, mens den omvendt taber en smule mere end markedet i perioder med et nedadgående marked.

Fordelen ved vores AI-model er, at den vinder relativt mere i et opadgående marked end den taber i et nedadgående marked. Når der samtidig er enighed om, at aktiemarkedet – generelt – over tid stiger mere i værdi end det falder, er det med til at forstærke effekten af vores AI-model.

Det er en vigtig pointe for potentielle investorer, da fondens strategi af den grund er langsigtet (mere end 3-5 år). En investor i fonden skal derfor være tålmodig og i stand til at gennemleve mindre gode perioder.

Det viste afkast er simuleret strategi afkast for perioden 30.06.2007 – 31.12.2019. Der er tale om en backtest, da AI-modellen først gik live 01.01.2020. Valuta: EUR. Ligevægtet univers: Ligevægtet portefølje bestående af alle aktier fra investeringsuniverset med lige vægt. Inklusive 0,2% transaktionsomkostninger på al handlet værdi. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. Det viste afkast er simuleret og er således ikke resultatet af en faktisk investering i strategien. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidige afkast, samt at afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne.